“Bij ons vindt ieder talent zijn plek”

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van het contract en vormen de basis voor de overeenkomst tussen ouders en Talent Kinderopvang. Algemene voorwaarden zijn de regels die wij standaard wil laten gelden voor overeenkomsten. Voorwaarde is wel dat de ouders/ verzorgers deze algemene voorwaarden accepteren. Algemene voorwaarden helpen onduidelijkheden te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd.

AVG

Talent Kinderopvang gaat zorgvuldig om met de privacygegevens van haar klanten. Hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. We volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden en volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie welke tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Talent Kinderopvang heeft in het kader van de AVG een “Privacy statement” opgesteld.

LRK nummers

Op de website van het LRK (website www.landelijkregisterkinderopvang.nl) vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden na een positieve beoordeling van de inspectie door de GGD in het LRK opgenomen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.
Iedere kinderopvangvoorziening in het LRK heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor toeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staat.

 

 • LRK nummer Plantage Allee: 140584043.
 • LRK nummer Kindcentrum Het Timpaan afdeling Kinderopvang/ Peuterspelgroep: 157643359.
 • LRK nummer Kindcentrum Het Timpaan afdeling Buitenschoolse opvang: 121827380.
 • LRK nummer SportBSO De Grindslag: 319404079.

GGD Rapporten

Een GGD-inspecteur controleert ieder jaar of onze kinderopvanglocaties aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. De GGD-inspecteur komt langs zonder dat eerst te melden en controleert onder meer op:

 • pedagogische praktijk
 • beroepskracht-kindratio
 • groepsgrootte
 • beroepskwalificaties
 • verklaringen omtrent gedrag (vog’s)
 • veiligheid en gezondheid

De GGD-inspecteur controleert dit door:

 • observaties
 • gesprekken met de houder
 • gesprekken met onze medewerkers
 • documentenonderzoek
 • gesprekken met de oudercommissie

GGD Rapport Plantage Allee

GGD Rapport Kindcentrum het Timpaan (KDV-PSG)

GGD Rapport Kindcentrum het Timpaan BSO

GGD Rapport SportBSO De Grindslag

Klachtenregeling

Talent Kinderopvang vindt het belangrijk om te allen tijde een goede service te bieden. Waar veel mensen intensief met elkaar omgaan, kunnen er klachten ontstaan. Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl). Om een klacht zo laagdrempelig mogelijk aan te pakken, adviseren wij om uw klacht met de pedagogisch medewerker op te pakken die mogelijk direct met uw klacht te maken heeft. Wanneer u er met de pedagogisch medewerker niet uitkomt en dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u contact opnemen met de manager kinderopvang. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Komen wij er gezamenlijk niet uit en blijft u een onbevredigend gevoel houden dan staat ouders de weg vrij om het geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie Kinderopvang  (www.degeschillencommissie.nl) Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel u als ouder en Talent Kinderopvang als Kinderopvangorganisatie.

Vakantieopvang peuterspelgroep / buitenschoolse opvang

Heeft uw kind een regulier contract voor de peuterspelgroep/ buitenschoolse opvang dan is dit contract opgemaakt exclusief vakantieopvang. Heeft u tijdens vakanties/ studiedagen toch opvang nodig, dan kunt u dit tot uiterlijk 4 weken voor de start van iedere vakantie/ studiedag aanvragen via de ouderlogin. Wij hanteren bij dit contract geen minimale afname van dagen. U bent tijdens vakanties/ studiedagen geheel vrij om uw gewenste dagen in te plannen. De door u ingeplande dagen worden bij een eventuele afmelding wel in rekening gebracht.

Heeft uw kind geen regulier contract voor de buitenschoolse opvang, dan is het toch mogelijk om tijdens vakanties/ studiedagen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. We bieden u dan een vakantiecontract aan. Wij hanteren bij dit contract een minimale afname van 6 hele dagen per schooljaar. U kunt deze dagen via de ouderlogin naar wens inplannen tot uiterlijk 4 weken voor de start van iedere vakantie/ studiedag. De door u ingeplande dagen worden bij een eventuele afmelding wel in rekening gebracht. Wanneer u aan het einde van het schooljaar geen 6 hele dagen heeft ingepland, worden deze dagen alsnog in rekening gebracht.